Powderpuff Photos (Slideshow)

Maggie Stout, Photographer